Translations / Other Languages

 • The website can be translated using Google Translate via the drop-down at the top of the page.
  Translation instructions: use the top-bar dropd-down to render the page in another language.
  El sitio web se puede traducir utilizando Google Traductor a través del menú desplegable en la parte superior de la página.
   
  웹 사이트는 Google 번역을 사용하여 페이지 상단의 드롭 다운을 통해 번역 할 수 있습니다.
   
  Trang web có thể được dịch bằng Google Translate thông qua trình đơn thả xuống ở đầu trang.

Translation of Documents

 • If you need documents from your school in another language, please contact your office directly, they will be able to offer translations at your request.
   
  Si necesita documentos de su escuela en otro idioma, póngase en contacto con su oficina directamente, ellos podrán ofrecer traducciones a su solicitud.
   
  학교에서 다른 언어로 된 서류가 필요하면 사무실에 직접 문의하십시오. 요청에 따라 번역을 제공 할 수 있습니다.
   
  Nếu bạn cần tài liệu từ trường bằng ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng của bạn, họ sẽ có thể cung cấp bản dịch theo yêu cầu của bạn.